fbpx
forskare som analyserar vattenkvalitetenefter stora översvämningar

Hur klimatförändringarna påverkar vattenkvalitén 

Klimatförändringar har omfattande effekter på vattenkvaliteten globalt. Dessa effekter kan variera stort beroende på region och innefattar allt från torka till översvämningar. Vilket i sin tur påverkar tillgången på rent dricksvatten samt ekosystemens hälsa. 

Torka 

När klimatförändringar leder till längre och mer intensiva torkperioder minskar tillgången på sötvatten. Detta kan påverka allt från jordbruk till dricksvattenförsörjning, vilket framgår i rapporter från FN och IPCC. Dessa rapporter visar även att vattenbrist kan bli ett allt vanligare problem. Cirka två miljarder människor redan idag saknar tillgång till säkert dricksvatten. Förändringar i nederbördsmönster påverkar även vattensystemens förmåga att återhämta sig efter torrperioder vilket leder till minskad vattenkvalitet och ökad risk för föroreningar. 

Översvämningar  

Översvämningar som blir allt vanligare och intensivare på grund av klimatförändringarna, kan snabbt försämra vattenkvaliteten genom att sprida föroreningar och patogener över stora områden. Översvämningarna ökar erosionen och avrinningen vilket kan leda till att mer sediment och föroreningar hamnar i vattenkällor. 

Salinisering och grundvatten  

Havsnivåhöjningen leder till ökad salinisering av grundvatten i kustnära områden, vilket minskar tillgängligheten av sötvatten för både människor och ekosystem. En vattenanalys kan ge en klarare bild av hur din brunn påverkas. 

Förvaltning och anpassningsstrategier 

För att hantera dessa utmaningar krävs effektiv vattenförvaltning och anpassningsstrategier. Det innefattar allt från hållbart jordbruk med droppbevattning till skydd och restaurering av våtmarker som kan agera som naturliga reningsverk och buffertar mot extremväder. 

Mer detaljerad information om hur klimatförändringarna påverkar vattenkvaliteten finns tillgänglig genom United Nations och ytterligare regional information från European Environment Agency

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng