fbpx

Frågor & svar

Livsmedelsverket rekommenderar att man testar vattnet i sin privata brunn vart tredje år. Om du inte har testat ditt vatten bör du göra det nu! Vi hjälper gärna till. Här nedan får du svar på de vanligaste frågorna och fakta kring ditt vatten.

Har du rent vatten?

En analys av ditt vatten ger dig svaret. Bor man utanför tätbebyggt område är vatten från den egna brunnen det dricksvatten man får förlita sig till. Vattnet kan dock påverkas av brunnens omgivning eller av markens beskaffenhet. En analys av vattnet ger klarhet i om brunnen är påverkad eller inte. En analys ger en vägledning till rätt åtgärd för att höja kvaliten på ett påverkat vatten

Dåligt vatten...

Gör oss sjuka!

Vattenproblemen är inte alltid synliga, utan kan endast upptäckas med hjälp av en vattenanalys. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det är minst lika viktigt att se till så att detta är av god kvalitet och inte medför hälsorisker som att inte äta förorenad eller skämd mat. Tiotusentals människor blir akut sjuka i Sverige varje år av dåligt dricksvatten. Särskilt känsliga är små barn. De långsiktiga, negativa, hälsoeffekterna av dåligt vatten är i många fall mycket allvarliga.

Kostar pengar!

Surt och hårt vatten orsakar skador på dyrbara installationer och maskiner som rörledningar, varmvattenberedare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Utrustningen får en förkortad livslängd och stora ekonomiska värden går till spillo. Försurat vatten är metallangripande, det kan skada rörsystem och orsaka dyra vattenskador.

Kan renas!

Det finns få problem när det gäller dricksvatten som inte kan åtgärdas med vattenfilter eller annan typ av vattenreningsutrustning. Men för att upptäcka problemen är det viktigt att du utför en dricksvattenanalys.

Symtom

Beläggningar i kokkärl och sanitetsporslin

Vita, ljusa saltlika beläggningar

Kalkutfällningar från hårt vatten, torkat mangan, saltrikt vatten.

Brun, mörk beläggning

Järn och eller manganutfällningar.

Blågrön beläggning

Koppar i vattnet på grund av korrosion i vattenledning.

Skador på textiler, rörledningar, hushållsmaskiner m.m.

Textilskador med mörka fläckar eller missfärgad tvätt

Järn och eller manganhaltigt vatten.

Korrosionsskador

Lågt pH, låg alkalinitet. Hög salthalt. Olämplig kombination av metaller i installationer.

Andra skador

Kalkutfällningar från hårt vatten.

Färgat vatten

Gult eller brunaktigt vatten

Humus, substanser som följer med när regn- eller smältvatten rinner genom jorden. Färgen är då gul eller brun och kommer i huvudsak från nedbrytning av förmultnade löv, växter och djurdelar, eller annat organiskt material. Vattnet har hög järnhalt. Korrosionsprodukter.

Grå/svart vatten

Hög manganhalt.

Tandemaljfläckar

Hög fluoridhalt.

Grönt hår, vid hårtvätt

Hög kopparhalt på grund av korrosion i vattenledning

Lukt

Svavelväte, lukt som ruttna ägg

Svavelväte (berggas) i grundvatten. Lätt flyktig gas som finns naturligt mer eller mindre i berggrunden.

Jord, mossa, dylukt, sjölukt Ytvattenpåverkan.

Mikroorganismer i vattenledning eller reservoarer.

Smak

Metallisk, sträv

Hög järnhalt i grundvatten. Järn, koppar eller zink från rör på grund av korrosion i vattenledning.

Jord, mossa, sjö, dylikt

Ytvattenpåverkan, mikroorganismer i vattenledning eller reservoarer

Salt

Hög salthalt i vattnet.

Partiklar

Mörka flagor

Manganhaltigt grundvatten.

Blekt eller brunfärgat slam

Järnhaltigt grundvatten. Korrosion i vattenledning. Humusämnen.

Rostflagor

Frätskador på vattenledning. Vid arbete på vattenledningsnät.

Sand och liknande

Pumpen suger in material från brunnens botten. Ny brunn eller vid arbete i brunn.

Grumlighet

Gula bruna eller mörka flockar, mörknande utfällning

Järn och eller manganhaltigt vatten

Ljus fällning

Borrkax vid ny borrad brunn. Lera/slam.

Ytfilm

Färgad tunn hinna

Humus, substanser som följer med när regn- eller smältvatten rinner genom jorden. Färgen är gul eller brun. Kommer i huvudsak från nedbrytning av förmultnade löv, växter och djurdelar, eller annat organiskt material. Annan förorening, oljeförorening.

Färgade flak

Järn eller manganutfällningar, eventuellt i kombination med kalk

Tunna ljusa flak

Kalkutfällning från hårt vatten

Vi har vattenrenare som passar dig

För att avgöra vilken vattenrenare, som kan lösa fastighetens vattenproblem måste man utgå ifrån en relativt aktuell vattenanalys. Olika vattenreningstekniker används vid rening av brunnsvatten. Vilken teknik, som skall användas, varierar beroende på vilka kombinationer av vattenproblem, som skall åtgärdas.

Med 10 års garanti på våra filtertankar vill vi att du ska känna dig trygg oavsett vilka vattenproblem du har.

Om du redan har en aktuell vattenanalys, så har du möjlighet att beställa en offert på lämplig utrustning.

Vattenprover

Har du egen brunn i ett översvämmat område bör du skicka in vattenprov för analys. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet med ett vattenprov efter en översvämning. Har du egen brunn i ett område som översvämmas bör du koka vattnet och det är viktigt att även fortsätta koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över tills du gjort ett vattenprov.  Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten innan du gjort ett vattenprov om det är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du göra ett vattenprov från din brunn efter en översvämning. Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två vattenprover, ett efter översvämningen och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning.

Varför vattenprov?

Ett vattenprov är det enda sättet att få veta om vattnet är tjänligt att dricka. Det är viktigt att ha ett aktuellt vattenprov som ger dig svar på flera olika saker som du med ögat inte kan se. Brukligt är att göra ett vattenprov med jämna mellanrum minst vart 3e år och är det fler hushåll på samma brunn bör ett vattenprov göras varje år.

Vilka bör göra vattenprov?

Alla med egen vattenförsörjning bör göra ett vattenprov. Du bör även göra ett vattenprov om det bara så är i ett fritidshus som inte använder vattnet som dricksvatten, vattenprover ger dig även svar på om det förstör dina installationer och rörledning. Dricker små barn vattnet bör man vara extra noggrann med att göra ett vattenprov, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Vid överlåtelse av fastighet är det viktigt att köparen ser till att dricksvattnet i brunnen har ett aktuellt vattenprov. Detta ligger både i säljarens och köparens intresse att göra ett vattenprov för att undvika framtida frågor, missförstånd eller tvister.

Vad säger myndigheten?

Livsmedelsverket rekommenderar att man bör göra ett vattenprov minst vart 3:e år för att säkerställa att man har bra kvalitet på vattnet. Eftersom det kan förändras så bör man absolut göra ett vattenprov om man upptäcker förändringar i färg, smak och lukt.

Vad kostar ett vattenprov?

Ett vattenprov behöver inte vara dyrt: våra vattenprover kostar från 429kr.

pH höjare

Försurat vatten har lågt pH-värde (under 7,0) och innehåller ofta aggressiv kolsyra. Den aggressiva kolsyran angriper fastighetens rörsystem och hushållsmaskiner. Det försurade vattnet orsakar vattenskador och missfärgningar. Tvättfat och blont hår kan färgas grönt.

Vår pH-höjare består av följande enheter: Ett cylindriskt kärl, som innehåller en pH-höjande filtermassa. På kärlets lock finns ett uttag för påfyllning av filtermassa, samt slanganslutning för inkommande och utgående vatten. När vattnet passerar genom filtermassan tillförs en viss mängd kalk för att göra vattnet basiskt (pH-värde 7,0) och därmed neutraliseras den aggressiva kolsyran.

pH höjare - Avsyrningsfilter, vattenrening!

Ett försurat vatten ökar även risken för skador på rörledningar och hushållsmaskiner som i förlängningen kan orsaka vattenskador.

Ett försurat vatten är betydligt farligare för hälsan än vi tror.

Ingegerd Rosborg forskare, har undersökt hur mineralbalansen i försurat dricksvatten påverkar kvinnors hälsa.

Beroende på dricksvattnets kvalitet, fann hon att en fördubbling av hjärt-kärlsjukdomar och en fyrfaldig ökning av muskelvärk.

De här fynden kan bidra till en förklaring av den plågsamma och invalidiserande sjukdomen fibromyalgi. se länk http://www.kvicksilver.org/9908/bara_vatten.html

Därför behöver du pH höjande filter

Försurat vatten är inte bara skadligt för rör och hushållsmaskiner utan det är också skadligt för din hälsa.

pH värdet i vatten bör ligga mellan 7,0 och 9,0. Genom pH-värdet kan man se balansen mellan vattnets sura och alkaliska egenskaper, lågt pH värde innebär surt och aggressivt vatten. Det är viktigt med ett balanserat pH värde i kroppen, obalans kan leda till att syra lagras i bindväven och lederna, förlust av basisk kalk i skelettet och basiskt bikarbonat i blodet. Om kroppen är i obalans för längre blir kroppen försurad, vilket i förlängningen kan leda till en rad olika sjukdomar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.  Ph höjande filter balanserar pH värdet i vattnet så att du kan hålla dig frisk.

Varför blir mitt ljusa hår grönaktigt?

– Vattnet är aggressivt på grund av det sura vattnet och fräter på rörledningar, hushållsmaskiner och installationer. Det gröna kommer från koppar som ni då även dricker.

När är vattnet aggressivt?

– För att undvika ett aggressivt vatten bör pH värdet ligga över 7,0, ett bra pH värde bör ligga mellan 7,5 och 9,5.

Hur mycket höjs pH värdet med en pH höjare avsyrningsfilter?

– Filtret förbrukar den mängd massa som behövs för att vattnet ska bli neutralt och oftast hamnar pH värdet mellan 7,0 och 9,0.

Hur mycket avsyrningsmassa går det åt? och vad är det för massa?

– Beroende på hur aggressivt vattnet är och hur stor förbrukning man har av vattnet påverkar åtgången. Men en riktlinje kan vara att för normalförbrukning i ett hushåll på 4 personer går det åt ca 10kg/år. Massan är en halvbränd typ av dolomitkalk liknande det som säljs som kosttillskott.

Vattenfilter

Ett Vattenfilter renar ditt vatten och du slipper skador!

I Sverige får uppskattningsvis 2,4 miljoner personer sitt dricksvatten från egen brunn hela eller delar av året. Dricksvattnets kvalitet förändras med tiden och även om ditt vatten smakar bra så kan det innehålla höga halter av ämnen som inte är hälsosamma att få i sig. För att säkerställa en hög kvalitet på dricksvattnet rekommenderar livsmedelsverket att husägare med egen brunn bör kontrollera vattenkvaliteten var tredje år, därför är det viktigt med vattenfilter.

Regelbundna vattenprover förebygger slitage och skador

Vatten som innehåller höga halter natrium och klorid sliter på utrustning genom den oxidation som bildas. Varmvattenberedare och rörledningar mm, slits snabbare och beredarens effekt blir sämre vilket gör att det går åt mera el för att värma vattnet. Hårt vatten tvättar sämre och det går åt mer disk- och tvättmedel.

Billiga vattenfilter

På nätet kan man hitta flera billiga vattenfilter. Däremot så är billigaste inte bäst då vissa av dem har undermålig kvalité. Våra produkter är tillverkade i Sverige där vi erbjuder teknisk support 7 dagar i veckan och kan därmed också erbjuda bra garantier. Utöver detta så gör vi alltid en uppföljning med våra kunder och ser till att vattnet håller bra kvalitet. Våra vattenfilter har hög kapacitet och vi använder den nyaste och modernaste tekniken.

Värt att tänka på...

Radon?

Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas. När radonrikt vatten används i hushållet avgår stora delar av radonet till inomhusluften. Vi får i oss radon både när vi dricker vattnet och vid inandning av inomhusluften.
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att radon avsevärt ökar risken för cancer. Det är speciellt barnen som drabbas, de får i sig en högre dos än vuxna, på grund av att de har lägre kroppsvikt.

Vems ansvar?

Som ägare av egen brunn (så kallad enskild vattenförsörjning) är det du själv som ansvarar för att vattnet du och din familj dricker och använder i matlagningen är säkert och av god kvalitet. Det finns ingen myndighet eller kommunal instans som ansvarar för att ditt vatten är bra i din egna brunn. Om du utför en vattenanalys i din brunn och det visar sig att det är av god kvalitet så kan du känna dig trygg med ditt vatten.

Vad händer efter testet?

Visar det sig att det är problem med vattnet så vet du utifrån resultatet av testet vilka problemen är och kan vidta åtgärder och anlita hjälp om det behövs. Faktorer som försämrad funktion hos brunnen, påverkan från försurning, lantbruk, skogsbruk, dåligt fungerande avloppsnät i din omgivning och korrosion i vattenledningar kan med tiden leda till försämrad vattenkvalitet. Det är viktigt att regelbundet göra en dricksvattenanalys för att testa vattnet.

Du som redan har gjort en vattenanalys kan beställa en offert på lämplig utrustning nedan.

Anmärkningsförklaringar vid vattenanalys

Mikroorganismer

Mikroorganismer eller heterotrofa bakterier ger en uppfattning om det totala bakterieinnehållet i vattnet. Förhöjda värden kan bero på in läckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar är det inte ovanligt med ett högt antal heterotrofa bakterier men antalet brukar sjunka efter någon tids användning.

Koliforma bakterier

Koliforma bakterier förekommer i tarmkanalen hos djur och människor men finns också naturligt i jord och vatten. Brunnar anlagda i sprickigt berg eller genomsläppliga jordlager kan förorenas via otäta brunnsväggar.

Escherichia coli (e.coli)

E.coli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur. Förekomst av denna bakterie i vattnet tyder på påverkan från avlopp, gödsel eller liknande. Om E. coli påvisas kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus.

Mikrosvamp

Avser summan av jäst- och mögelsvamp. Mögel korreleras i första hand till lukt- och smakproblem men kan även indikera risk för överkänslighets reaktioner. Jästsvamp orsakar sällan något annat än tekniska problem. Gränsvärden saknas för brunnsvatten.

Färgtal

Ett vattens färg orsakas vanligen av multnande växtdelar, humusämnen, eller av järn. Höga manganhalter kan medföra gråsvart vatten. Färgat vatten innebär ingen hälsorisk men ger det ett mindre tilltalande utseende. Färgtalet bör helst vara under 30.

Grumlighet

Grumlighet kan utgöras av synliga partiklar eller opalescens d.v.s. mycket små partiklar som ger vattnet en viss ”mjölkighet”. Orsaken till grumligheten är i de flesta fall järnföreningar eller leror. Grumligheten kan också tyda på att brunnen är otät.

Lukt

Vattnets lukt har ofta naturliga orsaker till exempel jord, mossa, lera eller sjövatten. Järnförekomst kan ge upphov till lukt som vid höga halter ibland blir direkt motbjudande och brukar liknas vid lukten från rotfrukter eller stall. Ett vanligt luktproblem, i framför allt djupborrade brunnar, är förekomst av svavelväte som påminner om lukten från ruttna ägg.

Konduktivitet

Konduktiviteten är ett mått på vattnets elektriska ledningsförmåga och stiger med ökad salthalt. Ledningsförmågan är i regel mindre än 100 mS/m. Lägre konduktivitet är vanligt i grävda brunnar.

pH

pH-värdet visar balansen mellan vattnets sura och basiska beståndsdelar. pH-värdet är i allmänhet mellan 6 och 8. Värden under 7 kan innebära risk för korrosionsskador på rörledningar av metall. Lågt pH ökar risken för utlösning av metaller ur ledningssystemet. Det är därför viktigt att spola ur ledningarna på morgonen när vattnet stått stilla under natten. Vissa vattenfilter kan ge upphov till högt pH.

Oxygenförbrukning, COD (Mn)

Analys ger ett mått på vattnets halt av organiska ämnen. Dessa består vanligen av multnande växtdelar, det vill säga humus. Dessa ämnen kan påverka färg, lukt och smak. Hög halt kan tyda på att brunnen påverkas av ytvatten eller föroreningar. Halten bör vara mindre än 8 mg/l.

Totalhårdhet - kalcium, magnesium & kalk i vatten

Totalhårdheten anger summan av kalcium, magnesium & kalk i vatten. Vatten med låg totalhårdhet kallas mjuka och vatten med hög totalhårdhet det vill säga hög grad utav kalcium, kalk och magnesum kallas hårda. Mjukt vatten innebär risk för metallangrepp medan vatten med hårdhet högre än 100 mg/l innebär risk för utfällningar i kärl och ledningar och skador på textilier vid tvätt. I de flesta fall så anses 15 °dh vara gränsvärdet.

Kalcium och Magnesium °dH (Tyska hårdhetsgrader)
Mycket mjukt 0-15 0-2,1
Mjukt 16-35 2,2-4,9
Medelhårt 36-70 5,0-9,8
Hårt 71-150 9,9-21
Mycket hårt >150   >21

Alkalinitet

Alkalinitet är ett mått på vattnets buffrande förmåga d.v.s. vattnets förmåga att motstå försurning. Tillsammans med pH och hårdhet har alkaliniteten betydelse för vattnets metallangripande egenskaper. Alkaliniteten bör vara högre än 60 mg/l.

Järn

Järn är vanligt i grundvatten och kan ge upphov till utfällningar, missfärgningar och smak. Järnhalten bör vara under 0.50 mg/l. Problem vid järn i vatten kan dock uppstå vid såväl lägre som vid högre halter. Förekomst av järn medför ingen hälsorisk, men kan ge missfärgning av tvätt och sanitetsporslin, samt igensatta ledningar. Halten efter luftning och filtrering visar om järnet kan reduceras med enklare filterutrustning.

Mangan

Mangan förekommer också ofta i grundvatten och ger i huvudsak samma problem som järn. Mangan kan ge beläggningar i ledningar som när de lossnar ger missfärgat gråsvart vatten. Manganhalten bör vara lägre än 0.30 mg/l.

Nitritkväve (nitritnitrogen)

Halter över 0.005 mg/l kan bero på förorening från avloppsvatten eller gödsel men kan också bildas naturligt i framför allt djupborrade brunnar. Vatten med halter över 0.05 mg/l skall inte ges till barn under ett års ålder. Vatten med halter över 0.30 mg/l är otjänligt av hälsomässiga skäl.

Nitratkväve (nitratnitrogen)

Halter över 5 mg/l är anmärkningsvärda och kan orsakas av avlopp eller gödslad mark. När halten överstiger
10 mg/l skall vattnet inte ges till barn under ett års ålder.

Klorid

Höga kloridhalter förekommer vid in läckage av saltvatten och i ”relikt havsvatten” som kan påträffas i djupborrade brunnar. Kloridhalter över 100 mg/l kan påskynda korrosionsangrepp. Halter över 300 mg/l kan ge salt smak.

Fluorid

Fluoridhalter mellan 0.8-1.2 mg/l har kariesförebyggande effekt. Högre fluoridhalter innebär risk för missfärgning av tandemalj. Detta gör att endast begränsade mängder sådant vatten bör ges till mindre barn. Vatten med fluoridhalt över 6 mg/l är otjänligt för matlagning och dryck.

Radon

Radon förekommer naturligt i grundvatten och höga halter kan påträffas i främst djupborrade brunnar. Förtäring av radonhaltigt vatten kan medföra hälsorisk särskilt för små barn. Radonhalten bör understiga 100 Bq/l. Vatten med halter över 500 Bq/l bör avluftas genom kokning eller vispas kraftigt innan det ges till barn under 5 års ålder. Överstiger radonhalten 1000 Bq/l bedöms vattnet somotjänligt av hälsomässiga skäl.

Koppar

Genom korrosion kan koppar utlösas ur ledningar vilket ofta har samband med lågt pH. Kopparhalten bör understiga 0.20 mg/l efter ordentlig spolning. Koppar kan orsaka gröna utfällningar på sanitetsporslin och ibland grönfärgning av ljust hår. Höga halter (över 2 mg/l) kan ha hälsovådliga effekter. För att undvika koppar är det viktigt att spola ur vatten som varit stillastående i ledningar under längre tid. Varmvatten kan ha höga kopparhalter och skall inte användas till matlagning.

Uran

Uran förekommer naturligt i Sveriges berggrund och kan därmed också finnas i dricksvattnet. Att dricka uranhaltigt vatten kan vara en hälsorisk på grund av uranets kemiska egenskaper. Uranhalter över 30 µg/l bör ej drickas enligt rekommendationer från livsmedelsverket och socialstyrelsen. Långvarigt intag av vatten med uran i påverkar njurfunktionen negativt. Det är de kemiska egenskaperna och inte dess strålning som är farligt.

Arsenik

Arsenik kan förekomma naturligt i bergborrade brunnar eller som förorening från fabriker. Vid långvarigt intag av vatten med hög arsenikhalt ökar risken för cancersjukdomar. Vatten med en arsenikhalt på 10 µg/l eller mer bedöms som otjänligt av hälsomässiga skäl.

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng