fbpx
ines d anselme 419417 unsplash

En guide för tolkning av vattenprovsresultat 

Att tolka resultat från vattenprover är en viktig färdighet för att säkerställa vattenkvaliteten i olika sammanhang, från hushållens dricksvatten till industriella och kommunala vattensystem. Den här guiden är avsedd att ge en översikt över hur man tolkar dessa resultat, förstår relevanta gränsvärden, och identifierar när ytterligare åtgärder kan vara nödvändiga. 

Inledning 

När du tar emot ett vattenprovresultat är det första steget att noggrant granska rapporten. Den kommer typiskt att innehålla flera olika mått och indikatorer som visar vattenkvaliteten. Det kan vara överväldigande vid första anblick, men varje parameter har sin specifika betydelse och normer att förhålla sig till. 

Gränsvärden och normer 

För att förstå ditt vattenprovsresultat är det viktigt att känna till de gränsvärden och normer som gäller. Dessa värden fastställs av myndigheter och organisationer för att säkerställa vattensäkerheten. Gränsvärdena kan variera beroende på land och region, men det finns internationella riktlinjer som till exempel från Världshälsoorganisationen (WHO). 

Vanliga parametrar och deras betydelse 

 • pH-värde: Anger vattnets surhetsgrad. Ett pH-värde mellan 6,5 och 8,5 anses vara säkert för de flesta användningsområden. 
 • Turbiditet: Mäter vattnets klarhet. Höga värden kan indikera förekomsten av partiklar som kan bära på mikroorganismer. 
 • Konduktivitet: En indikator på mängden lösta salter i vattnet, vilket kan påverka smak och korrosivitet. 
 • Mikrobiologiska indikatorer: Till exempel E.coli eller koliforma bakterier, vilka indikerar potentiell förorening av avloppsvatten. 
 • Kemiska föroreningar: Inkluderar tungmetaller som bly och kvicksilver samt andra föroreningar som nitrat och pesticider. 

Tolkning av resultat 

Efter att ha identifierat de olika parametrarna i ditt vattenprov och deras relativa gränsvärden, är nästa steg att tolka resultaten. 

 • Inom gränsvärden: Om alla testade parametrar ligger inom sina respektive säkerhetsgränser, indikerar det att vattnet är säkert att använda för sitt avsedda syfte. 
 • Utanför gränsvärden: Om någon parameter överskrider sitt gränsvärde, är det en indikation på att vattnet kan vara osäkert och att åtgärder bör vidtas. 

Åtgärder vid avvikande resultat 

Om ditt vattenprov visar värden utanför de rekommenderade gränserna, är det viktigt att agera snabbt. 

 • Bekräfta resultaten: Ibland kan det vara lämpligt att ta ett nytt prov för att bekräfta resultaten. 
 • Identifiera källan: Försök att identifiera eventuella källor till föroreningen. 
 • Vidta åtgärder: Detta kan inkludera allt från att installera vattenreningsutrustning till att rådgöra med lokala myndigheter eller vattenvårdsorganisationer. 
 • Övervaka regelmässigt: Fortsatt övervakning av vattenkvaliteten är viktigt för att säkerställa att åtgärderna är effektiva och att vattenkvaliteten förblir på en säker nivå. 

Att förstå hur man tolkar resultat från vattenprov är avgörande för att säkerställa att vatten är säkert för dess avsedda användning. Genom att bekanta sig med gränsvärden och normer, lära sig att tolka de olika parametrarna och veta hur man agerar vid avvikande resultat, kan du bidra till att skydda både hälsa och miljö. 

Stäng

Cart (0)

Inga produkter i varukorgen.

Svenskt vattenlaboratorium

Vattenprov | Vattentester


Stäng